För att få tillgång till Tycho Brahe observatoriets instrument och för att vistas på observatoriet på egen hand, bör följande villkor vara uppfyllda:

  • Man måste ha varit medlem i sällskapet en viss tid
  • Man bör under den tid man varit medlem deltagit regelbundet i sällskapens aktiviteter
  • Man bör under ledning av mer erfarna och certifierade medlemmar hanterat teleskopen

Observatoriechefen ansvarar för utdelning av det s k certifikat, som visar att man uppfyller kraven och således äger rätt att hantera instrumenten på egen hand. Observatoriechefen kan vid behov återkalla certifikatet. Certifikatet innefattar även möjlighet att få nyckel till observatoriet, om man så önskar.

Som certifikatinnehavare har man förmånen (och skyldigheten..) att delta i observatoriets aktiviteter i form av visningar och vara behjälplig i utåtriktade verksamheter. Exempel på detta är arrangemang i samband med astronomiska händelser, t ex meteorsvärmar och kometer. Ett annat exempel kan vara att delta som handledare åt de gymnasister som gör sina specialarbeten på observatoriet.

Certifikaten utdelas för en period av två år. Om man under de senaste två åren inte utnyttjat sitt certifikat annat än vid enstaka tillfällen, kan certifikatet och ev nyckel återkallas. I detta sammanhang vill vi gärna påpeka vikten av att du, när du besöker observatoriet, alltid skriver in dig i närvarojournalen. Denna används som underlag för beslut om återkallande av certifikat p g a dålig utnyttjandegrad. Dessutom är närvaron ett viktigt instrument för oss när vi på olika sätt söker finansiell hjälp för olika projekt vi vill genomföra.

Detta testas vid certifikatprov:

  • om du kan rutiner för att komma först till observatoriet eller att lämna sist. Detta inkluderar hanterandet av närvarojournal och observationsjournal.
  • om du kan rimligt hantera teleskopen inklusive montera olika optiska komponenter och solfilter.
  • om du kan rimligt hantera fjärrstyrda teleskopet och dess instrument, inklusive datorsystemet.
  • om du kan rutiner för säkerhet och materialvård.

Kom ihåg att du är ensam ansvarig om du är ensam certifikatinnehavare på observatoriet och att medlemmar utan certifikat bara får använda utrustningen under din ledning.

Kontaktperson för certifikat är observatoriechef eller biträdande observatoriechef.

Certifierade medlemmar

Anderlund, Mikael  
Barregård, Håkan  
Dahl, Arne  
Eriksson, Alf  
Hansson, Lars-Olof  
Henricson, Niklas  
Johansson, Erik  
Kronkvist, Hans  
Langhals, Rolf  
Mårtensson, Bertil  
Ohlsson, Arne L  
Palm, Karl  
Westman, Kjell